POLYTYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH – ELT POLAND Sp z .o.o.
Data: 24.05.2018 1

 

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH w Spółce ELT Poland Sp. z o.o.
1. Niniejszy dokument zatytułowany „Polityka ochrony danych osobowych” (dalej jako Polityka) stanowi mapę wymogów, zasad i regulacji ochrony danych osobowych w firmie ELT Poland Sp. z o.o. z siedzibą w 05-500 Piaseczno, Ul. Julianowska 37, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000412255, NIP: 9512354510, REGON 146020280 (zwaną dalej jako Spółka).
Niniejsza Polityka jest polityką ochrony danych osobowych w rozumieniu RODO – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).

2. Polityka zawiera:
a) opis zasad ochrony danych obowiązujących w Spółce;
b) odwołania do załączników uszczegóławiających (wzorcowe procedury lub instrukcje dotyczące poszczególnych obszarów z zakresu ochrony danych osobowych wymagających doprecyzowania w odrębnych dokumentach);

3. Odpowiedzialny za wdrożenie i utrzymanie niniejszej Polityki jest Zarząd Spółki, a w ramach Zarządu jest osoba wyznaczona przez Zarząd do zapewnienia zgodności z ochrona danych osobowych; za nadzór i monitorowanie przestrzegania Polityki odpowiadają Zarząd Spółki; za stosowanie niniejszej Polityki odpowiedzialni są:
(v) Spółka;
(vi) komórka organizacyjna odpowiedzialna za obszar bezpieczeństwa informacji;
(vii) komórki organizacyjne przetwarzające dane osobowe w dużym rozmiarze;
(viii) pozostałe komórki organizacyjne;
(ix) wszyscy członkowie personelu Spółki.
Spółka zapewnia także zgodność postępowania kontrahentów Spółki z niniejszą Polityką w odpowiednim zakresie, gdy dochodzi do przekazania im danych osobowych przez Spółkę.

4. Skróty i definicje:
Polityka oznacza niniejszą Politykę ochrony danych osobowych, o ile co innego nie wynika wyraźnie z kontekstu.
RODO oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).
Dane oznaczają dane osobowe, o ile co innego nie wynika wyraźnie z kontekstu.
Dane wrażliwe oznaczają dane specjalne i dane karne.
Dane specjalne oznaczają dane wymienione w art. 9 ust. 1 RODO, tj. dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, biometryczne w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej.

 

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH – ELT POLAND Sp z .o.o.
Data: 24.05.2018 2
Dane karne oznaczają dane wymienione w art. 10 RODO, tj. dane dotyczące wyroków skazujących i naruszeń prawa.
Dane dzieci oznaczają dane osób poniżej 16. roku życia.
Osoba oznacza osobę, której dane dotyczą, o ile co innego nie wynika wyraźnie z kontekstu.
Podmiot przetwarzający oznacza organizację lub osobę, której Spółka powierzyła przetwarzanie danych osobowych (np. usługodawca IT, zewnętrzna księgowość).
Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
Eksport danych oznacza przekazanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
IOD lub Inspektor oznacza Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
RCPD lub Rejestr oznacza Rejestr Czynności Przetwarzania Danych Osobowych.
Spółka oznacza spółkę ELT Poland Sp. z o.o.

5. Ochrona danych osobowych w Spółce – zasady ogólne
5.1. Filary ochrony danych osobowych w Spółce:
(1) Legalność − Spółka dba o ochronę prywatności i przetwarza dane zgodnie z prawem.
(2) Bezpieczeństwo − Spółka zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych podejmując stale działania w tym zakresie.
(3) Prawa Jednostki − Spółka umożliwia osobom, których dane przetwarza, wykonywanie swoich praw i prawa te realizuje.
(4) Rozliczalność − Spółka dokumentuje to, w jaki sposób spełnia obowiązki, aby w każdej chwili móc wykazać zgodność.
5.2. Zasady ochrony danych
Spółka przetwarza dane osobowe z poszanowaniem następujących zasad:
(1) w oparciu o podstawę prawną i zgodnie z prawem (legalizm);
(2) rzetelnie i uczciwie (rzetelność);
(3) w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą (transparentność);
(4) w konkretnych celach i nie „na zapas” (minimalizacja);
(5) nie więcej niż potrzeba (adekwatność);
(6) z dbałością o prawidłowość danych (prawidłowość);
(7) nie dłużej niż potrzeba (czasowość);
(8) zapewniając odpowiednie bezpieczeństwo danych (bezpieczeństwo).

 

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH – ELT POLAND Sp z .o.o.
Data: 24.05.2018 3
5.3. System ochrony danych
System ochrony danych osobowych w Spółce składa się z następujących elementów:
1) Inwentaryzacja danych. Spółka dokonuje identyfikacji zasobów danych osobowych w Spółce, klas danych, zależności między zasobami danych, identyfikacji sposobów wykorzystania danych (inwentaryzacja), w tym:
a) przypadków przetwarzania danych specjalnych i danych „kryminalnych” (dane wrażliwe);
b) przypadków przetwarzania danych osób, których Spółka nie identyfikuje (dane niezidentyfikowane/UFO);
c) przypadków przetwarzania danych dzieci;
d) profilowania;
e) współadministrowania danymi.
2) Rejestr. Spółka opracowuje, prowadzi i utrzymuje Rejestr Czynności Danych Osobowych w Spółce (Rejestr). Rejestr jest narzędziem rozliczania zgodności z ochroną danych w Spółce.
3) Podstawy prawne. Spółka zapewnia, identyfikuje, weryfikuje podstawy prawne przetwarzania danych i rejestruje je w Rejestrze, w tym:
a) utrzymuje system zarządzania zgodami na przetwarzanie danych i komunikację na odległość,
b) inwentaryzuje i uszczegóławia uzasadnienie przypadków, gdy Spółka przetwarza dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółki.
4) Obsługa praw jednostki. Spółka spełnia obowiązki informacyjne względem osób, których dane przetwarza, oraz zapewnia obsługę ich praw, realizując otrzymane w tym zakresie żądania, w tym:
a) Obowiązki informacyjne. Spółka przekazuje osobom prawem wymagane informacje przy zbieraniu danych i w innych sytuacjach oraz organizuje i zapewnia udokumentowanie realizacji tych obowiązków.
b) Możliwość wykonania żądań. Spółka weryfikuje i zapewnia możliwość efektywnego wykonania każdego typu żądania przez siebie i swoich przetwarzających.
c) Obsługa żądań. Spółka zapewnia odpowiednie nakłady i procedury, aby żądania osób były realizowane w terminach i w sposób wymagany RODO i dokumentowane.
d) Zawiadamianie o naruszeniach. Spółka stosuje procedury pozwalające na ustalenie konieczności zawiadomienia osób dotkniętych zidentyfikowanym naruszeniem ochrony danych.
5) Minimalizacja. Spółka posiada zasady i metody zarządzania minimalizacją (privacy by default), a w tym:
a) zasady zarządzania adekwatnością danych;
b) zasady reglamentacji i zarządzania dostępem do danych;
c) zasady zarządzania okresem przechowywania danych i weryfikacji dalszej przydatności;
6) Bezpieczeństwo. Spółka zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych, w tym:
a) przeprowadza analizy ryzyka dla czynności przetwarzania danych lub ich kategorii;
b) przeprowadza oceny skutków dla ochrony danych tam, gdzie ryzyko naruszenia praw i wolności osób jest wysokie;
c) dostosowuje środki ochrony danych do ustalonego ryzyka;
d) posiada system zarządzania bezpieczeństwem informacji;
e) stosuje procedury pozwalające na identyfikację, ocenę i zgłoszenie zidentyfikowanego naruszenia ochrony danych Urzędowi Ochrony Danych − zarządza incydentami.
7) Przetwarzający. Spółka posiada zasady doboru przetwarzających dane na rzecz Spółki, wymogów co do warunków przetwarzania (umowa powierzenia), zasad weryfikacji wykonywania umów powierzenia.

 

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH – ELT POLAND Sp z .o.o.
Data: 24.05.2018 4
8) Eksport danych. Spółka posiada zasady weryfikacji, czy Spółka nie przekazuje danych do państw trzecich (czyli poza UE, Norwegię, Lichtenstein, Islandię) lub do organizacji międzynarodowych oraz zapewnienia zgodnych z prawem warunków takiego przekazywania, jeśli ma ono miejsce.
9) Privacy by design. Spółka zarządza zmianami mającymi wpływ na prywatność. W tym celu procedury uruchamiania nowych projektów i inwestycji w Spółce uwzględniają konieczność oceny wpływu zmiany na ochronę danych, zapewnienie prywatności (a w tym zgodności celów przetwarzania, bezpieczeństwa danych i minimalizacji) już w fazie projektowania zmiany, inwestycji czy na początku nowego projektu.
10) Przetwarzanie transgraniczne. Spółka posiada zasady weryfikacji, kiedy zachodzą przypadki przetwarzania transgranicznego oraz zasady ustalania wiodącego organu nadzorczego i głównej jednostki organizacyjnej w rozumieniu RODO.

6. Inwentaryzacja
6.1. Dane wrażliwe
Spółka identyfikuje przypadki, w których przetwarza lub może przetwarzać dane wrażliwe (dane specjalne i dane karne) oraz utrzymuje dedykowane mechanizmy zapewnienia zgodności z prawem przetwarzania danych wrażliwych. W przypadku zidentyfikowania przypadków przetwarzania danych wrażliwych, Spółka postępuje zgodnie z przyjętymi zasadami w tym zakresie.
6.2. Dane niezidentyfikowane
Spółka identyfikuje przypadki, w których przetwarza lub może przetwarzać dane niezidentyfikowane i utrzymuje mechanizmy ułatwiające realizację praw osób, których dotyczą dane niezidentyfikowane.
6.3. Profilowanie
Spółka identyfikuje przypadki, w których dokonuje profilowania przetwarzanych danych i utrzymuje mechanizmy zapewniające zgodność tego procesu z prawem. W przypadku zidentyfikowania przypadków profilowania i zautomatyzowanego podejmowania decyzji, Spółka postępuje zgodnie z przyjętymi zasadami w tym zakresie.
6.4. Współadministrowanie
Spółka identyfikuje przypadki współadministrowania danymi i postępuje w tym zakresie zgodnie z przyjętymi zasadami.

7. Rejestr Czynności Przetwarzania Danych
7.1. RCPD stanowi formę dokumentowania czynności przetwarzania danych, pełni rolę mapy przetwarzania danych i jest jednym z kluczowych elementów umożliwiających realizację fundamentalnej zasady, na której opiera się cały system ochrony danych osobowych, czyli zasady rozliczalności.
7.2. Spółka prowadzi Rejestr Czynności Przetwarzania Danych, w którym inwentaryzuje i monitoruje sposób, w jaki wykorzystuje dane osobowe.
7.3. Rejestr jest jednym z podstawowych narzędzi umożliwiających Spółce rozliczanie większości obowiązków ochrony danych.
7.4. W Rejestrze, dla każdej czynności przetwarzania danych, którą Spółka uznała za odrębną dla potrzeb Rejestru, Spółka odnotowuje co najmniej:
(i) nazwę czynności,
(ii) cel przetwarzania,
(iii) opis kategorii osób,

 

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH – ELT POLAND Sp z .o.o.
Data: 24.05.2018 5
(iv) opis kategorii danych,
(v) podstawę prawną przetwarzania, wraz z wyszczególnieniem kategorii uzasadnionego
interesu Spółki, jeśli podstawą jest uzasadniony interes,
(vi) sposób zbierania danych,
(vii) opis kategorii odbiorców danych (w tym przetwarzających),
(viii) informację o przekazaniu poza EU/EOG;
(ix) ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków ochrony danych.
7.5. Wzór Rejestru stanowi Załącznik nr 1 do Polityki Ochrony Danych Osobowych w Spółce Elt Poland Sp.o.o. – Wzór Rejestru Czynności Przetwarzania Danych

8. Podstawy prawne przetwarzania w aspekcie rejestracji czynności przetwarzania
8.1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt. 7 Rozporządzenia ELT Poland Sp. z o.o. z siedzibą w 05-500 Piaseczno, Ul. Julianowska 37 , wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000412255, e-mail : office@mmpp.pl, telefon 22 2069829; NIP 9512354510
8.2. PODSTAWA PRAWANA: na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rozporządzenie) jako Administrator danych osobowych przekazanych w ramach zawartej z Administratorem umowy/zawartych z Administratorem umów poniżej przekazujemy informacje administratora danych wymagane przez Rozporządzenie oraz informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora zgodnie z poniższymi zasadami oraz w związku z ich przetwarzaniem osobie, której dane dotyczą, będą przysługiwały określone poniżej uprawnienia:
8.3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie oraz w celu:
a. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia w celu wykonania zawartych z Administratorem umów: (i) (ii)
I. umowy o świadczenie Usługi elektronicznej Konto lub
II. umowy o świadczenie Usługi elektronicznej Newsletter,
b. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, np. udzielanie odpowiedzi na reklamacje w terminie przewidzianym przepisami prawa,
c. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia w prawnie uzasadnionym interesie realizowanym przez Administratora, tj.
I. w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora,
II. w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń,
III. w celu tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora,
IV. w celu zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji, oraz – w przypadku odrębnie wyrażonej zgody – na podstawie oraz w celu:
d. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia w celu marketingu produktów i usług Administratora,
e. na podstawie art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1907), (dalej: Prawo telekomunikacyjne) w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora prowadzonego za pomocą automatycznych systemów wywołujących i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych lub

 

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH – ELT POLAND Sp z .o.o.
Data: 24.05.2018 6
f. na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2017, poz. 1219), (dalej: Ustawa) w celu przesyłania informacji handlowej dotyczącej Administratora drogą elektroniczną.
8.4. Przewidywani odbiorcy danych osobowych: podmioty, przy pomocy których Administrator realizuje działalność marketingową dotyczącą produktów i usług Administratora (np. operator telekomunikacyjny), podmioty, przy pomocy których Administrator świadczy usługi elektroniczne w Sklepie (np. dostawcy usług IT), podmioty, którym Administrator zleca świadczenie usług doradczych, audytowych, podatkowych, pomocy prawnej.
8.5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres uzależniony od celu, w którym zostały zebrane oraz podstawy prawnej przetwarzania, tj.:
a. zawarcie i wykonanie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej Konto lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej Newsletter – do momentu zakończenia obowiązywania ww. umów,
b. wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – do momentu wypełnienia przez Administratora tych obowiązków prawnych,
c. realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora:
I. marketing bezpośredni produktów i usług Administratora – do momentu wniesienia sprzeciwu;
II. ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń – do momentu przedawnienia roszczeń albo do momentu uwzględnienia przez Administratora uzasadnionego sprzeciwu;
III. tworzenie zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora – do momentu uwzględnienia przez Administratora uzasadnionego sprzeciwu,
IV. zapewnienie bezpieczeństwa sieci i informacji – 1 miesiąc albo do momentu uwzględnienia przez Administratora uzasadnionego sprzeciwu,
d. odrębnie wyrażone zgody na: marketing produktów i usług Administratora, marketing bezpośredni produktów i usług Administratora prowadzony za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących lub przesyłanie informacji handlowej dotyczącej Administratora drogą elektroniczną – do momentu cofnięcia zgody.
8.6. Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo dostępu do treści dotyczących jej danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
8.7. Osoba, której dane dotyczą, posiada ponadto prawo do wniesienia – w dowolnym momencie – sprzeciwu uzasadnionego jej szczególną sytuacją wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, a w przypadku, gdy w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administrator przetwarza dotyczące jej dane osobowe w celu marketingu bezpośredniego – prawo do wniesienia sprzeciwu. W przypadku uwzględnienia przez Administratora uzasadnionego sprzeciwu osoby, której dane dotyczą albo wniesienia przez taką osobę sprzeciwu, dane osobowe dotyczące tej osoby nie będą dalej przetwarzane.
8.8. W przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia, art. 172 ust. 1 Prawa telekomunikacyjnego lub art. 10 ust. 2 Ustawy osoba, której dane dotyczą, posiada również prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody wyrażonej na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych, co będzie skutkowało zaprzestaniem ich przetwarzania przez Administratora, przy czym cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH – ELT POLAND Sp z .o.o.
Data: 24.05.2018 7
8.9. W celu skorzystania z przysługujących praw, o których mowa w niniejszej Informacji, osoba, której dane dotyczą, winna skontaktować się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych Administratora, korzystając ze wskazanych powyżej danych.
8.10. Osobie, której dane dotyczą przysługuje ponadto prawo wniesienia skargi do Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub innego powołanego w jego miejsce organu, gdy uzna, iż przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy Rozporządzenia.
8.11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże podanie danych osobowych wymaganych przez Administratora dla danej umowy (oznaczonych „*” w procesie zawierania danej umowy) było niezbędne w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usługi elektronicznej: Konto lub Newsletter, a ich niepodanie skutkowałoby brakiem możliwości zawarcia i wykonania ww. umów.
8.12. Spółka dokumentuje w Rejestrze podstawy prawne przetwarzania danych dla poszczególnych czynności przetwarzania.
8.13. Wskazując ogólną podstawę prawną (zgoda, umowa, obowiązek prawny, żywotne interesy, zadanie publiczne/władza publiczna, uzasadniony cel Spółki) Spółka dookreśla podstawę w czytelny sposób, gdy jest to potrzebne. Np. dla zgody wskazując na jej zakres, gdy podstawą jest prawo – wskazując na konkretny przepis i inne dokumenty, np. umowę, porozumienie administracyjne, żywotne interesy – wskazując na kategorie zdarzeń, w których się zmaterializują, uzasadniony cel – wskazując na konkretny cel, np. marketing własny, dochodzenie roszczeń.
8.14. Spółka wdraża metody zarządzania zgodami umożliwiające rejestrację i weryfikację posiadania zgody osoby na przetwarzanie jej konkretnych danych w konkretnym celu, zgody na komunikację na odległość (email, telefon, sms, in.) oraz rejestrację odmowy zgody, cofnięcia zgody i podobnych czynności (sprzeciw, ograniczenie itp.).
8.15. Kierownik komórki organizacyjnej Spółki ma obowiązek znać podstawy prawne, na jakich komórka przez niego kierowana dokonuje konkretnych czynności przetwarzania danych osobowych. Jeżeli podstawą jest uzasadniony interes Spółki, kierownik komórki ma obowiązek znać konkretny realizowany przetwarzaniem interes Spółki.

9. Sposób obsługi praw jednostki i obowiązków informacyjnych
9.1. Spółka dba o czytelność i styl przekazywanych informacji i komunikacji z osobami, których dane przetwarza.
9.2. Spółka ułatwia osobom korzystanie z ich praw poprzez różne działania, w tym: zamieszczenie na stronie internetowej Spółki informacji lub odwołań (linków) do informacji o prawach osób, sposobie skorzystania z nich w Spółce, w tym wymaganiach dotyczących identyfikacji, metodach kontaktu ze Spółką w tym celu, ewentualnym cenniku żądań „dodatkowych” itp.
9.3. Spółka dba o dotrzymywanie prawnych terminów realizacji obowiązków względem osób.
9.4. Spółka wprowadza adekwatne metody identyfikacji i uwierzytelniania osób dla potrzeb realizacji praw jednostki i obowiązków informacyjnych.
9.5. W celu realizacji praw jednostki Spółka zapewnia procedury i mechanizmy pozwalające:
1) zidentyfikować dane konkretnych osób przetwarzane przez Spółkę,
2) zintegrować te dane, 3)wprowadzać do nich zmiany i usuwać w sposób zintegrowany,
9.6. Spółka dokumentuje obsługę obowiązków informacyjnych, zawiadomień i żądań osób.

 

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH – ELT POLAND Sp z .o.o.
Data: 24.05.2018 8

10. Obowiązki informacyjne
10.1. Spółka określa zgodne z prawem i efektywne sposoby wykonywania obowiązków informacyjnych.
10.2. Spółka informuje osobę o przedłużeniu ponad jeden miesiąc terminu na rozpatrzenie żądania tej osoby.
10.3. Spółka informuje osobę o przetwarzaniu jej danych, przy pozyskiwaniu danych od tej osoby.
10.4. Spółka informuje osobę o przetwarzaniu jej danych, przy pozyskiwaniu danych o tej osobie niebezpośrednio od niej.
10.5. Spółka określa sposób informowania osób o przetwarzaniu danych niezidentyfikowanych, tam gdzie to jest możliwe (np. tabliczka o objęciu obszaru monitoringiem wizyjnym).
10.6. Spółka informuje osobę o planowanej zmianie celu przetwarzania danych.
10.7. Spółka informuje osobę przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania.
10.8. Spółka informuje odbiorców danych o sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania danych (chyba że będzie to wymagało niewspółmiernie dużego wysiłku lub będzie niemożliwe).
10.9. Spółka informuje osobę o prawie sprzeciwu względem przetwarzania danych najpóźniej przy pierwszym kontakcie z tą osobą.
10.10. Spółka bez zbędnej zwłoki zawiadamia osobę o naruszeniu ochrony danych osobowych, jeżeli może ono powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności tej osoby.

11. Żądania osób
11.1. Prawa osób trzecich. Realizując prawa osób, których dane dotyczą, Spółka wprowadza proceduralne gwarancje ochrony praw i wolności osób trzecich. W szczególności w przypadku powzięcia wiarygodnej wiadomości o tym, że wykonanie żądania osoby o wydanie kopii danych lub prawa do przeniesienia danych może niekorzystnie wpłynąć na prawa i wolności innych osób (np. prawa związane z ochroną danych innych osób, prawa własności intelektualnej, tajemnicę handlową, dobra osobiste itp.), Spółka może zwrócić się do osoby w celu wyjaśnienia wątpliwości lub podjąć inne prawem dozwolone kroki, łącznie z odmową zadośćuczynienia żądaniu.
11.2. Nieprzetwarzanie. Spółka informuje osobę o tym, że nie przetwarza danych jej dotyczących, jeśli taka osoba zgłosiła żądanie dotyczące jej praw.
11.3. Odmowa. Spółka informuje osobę, w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, o odmowie rozpatrzenia żądania i o prawach osoby z tym związanych.
11.4. Dostęp do danych. Na żądanie osoby dotyczące dostępu do jej danych, Spółka informuje osobę, czy przetwarza jej dane oraz informuje osobę o szczegółach przetwarzania, zgodnie z art. 15 RODO (zakres odpowiada obowiązkowi informacyjnemu przy zbieraniu danych), a także udziela osobie dostępu do danych jej dotyczących. Dostęp do danych może być zrealizowany przez wydanie kopii danych, z zastrzeżeniem, że kopii danych wydanej w wykonaniu prawa dostępu do danych Spółka nie uzna za pierwszą nieodpłatną kopię danych dla potrzeb opłat za kopie danych.
11.5. Kopie danych. Na żądanie Spółka wydaje osobie kopię danych jej dotyczących i odnotowuje fakt wydania pierwszej kopii danych. Spółka wprowadza i utrzymuje cennik kopii danych, zgodnie z którym pobiera opłaty za kolejne kopie danych. Cena kopii danych skalkulowana jest w oparciu o oszacowany jednostkowy koszt obsługi żądania wydania kopii danych.

 

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH – ELT POLAND Sp z .o.o.
Data: 24.05.2018 9
11.6. Sprostowanie danych. Spółka dokonuje sprostowania nieprawidłowych danych na żądanie osoby. Spółka ma prawo odmówić sprostowania danych, chyba że osoba w rozsądny sposób wykaże nieprawidłowości danych, których sprostowania się domaga. W przypadku sprostowania danych Spółka informuje osobę o odbiorcach danych, na żądanie tej osoby.
11.7. Uzupełnienie danych. Spółka uzupełnia i aktualizuje dane na żądanie osoby. Spółka ma prawo odmówić uzupełnienia danych, jeżeli uzupełnienie byłoby niezgodne z celami przetwarzania danych (np. Spółka nie musi przetwarzać danych, które są Spółce zbędne). Spółka może polegać na oświadczeniu osoby, co do uzupełnianych danych, chyba że będzie to niewystarczające w świetle przyjętych przez Spółkę procedur (np. co do pozyskiwania takich danych), prawa lub zaistnieją podstawy, aby uznać oświadczenie za niewiarygodne.
11.8. Usunięcie danych. Na żądanie osoby, Spółka usuwa dane, gdy:
(1) dane nie są niezbędne do celów, w których zostały zebrane ani przetwarzane w innych celach,
(2) zgoda na ich przetwarzanie została cofnięta, a nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
(3) osoba wniosła skuteczny sprzeciw względem przetwarzania tych danych,
(4) dane były przetwarzane niezgodnie z prawem,
(5) konieczność usunięcia wynika z obowiązku prawnego,
(6) żądanie dotyczy danych dziecka zebranych na podstawie zgody w celu świadczenia usług społeczeństwa informacyjnego oferowanych bezpośrednio dziecku (np. profil dziecka na portalu społecznościowym, udział w konkursie na stronie internetowej). Spółka określa sposób obsługi prawa do usunięcia danych w taki sposób, aby zapewnić efektywną realizację tego prawa przy poszanowaniu wszystkich zasad ochrony danych, w tym bezpieczeństwa, a także weryfikację, czy nie zachodzą wyjątki, o których mowa w art. 17. ust. 3 RODO.
Jeżeli dane podlegające usunięciu zostały upublicznione przez Spółkę, Spółka podejmuje rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować innych administratorów przetwarzających te dane osobowe, o potrzebie usunięcia danych i dostępu do nich.
W przypadku usunięcia danych Spółka informuje osobę o odbiorcach danych, na żądanie tej osoby.
11.9. Ograniczenie przetwarzania. Spółka dokonuje ograniczenia przetwarzania danych na żądanie osoby, gdy:
a) osoba kwestionuje prawidłowość danych – na okres pozwalający sprawdzić ich prawidłowość,
b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
c) Spółka nie potrzebuje już danych osobowych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
d) osoba wniosła sprzeciw względem przetwarzania z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – do czasu stwierdzenia, czy po stronie Spółki zachodzą prawnie uzasadnione podstawy nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu. W trakcie ograniczenia przetwarzania Spółka przechowuje dane, natomiast nie przetwarza ich (nie wykorzystuje, nie przekazuje), bez zgody osoby, której dane dotyczą, chyba że w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego. Spółka informuje osobę przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania.
W przypadku ograniczenia przetwarzania danych Spółka informuje osobę o odbiorcach danych, na żądanie tej osoby.
11.10. Przenoszenie danych. Na żądanie osoby Spółka wydaje w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub przekazuje innemu podmiotowi, jeśli jest

 

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH – ELT POLAND Sp z .o.o.
Data: 24.05.2018 10
to możliwe, dane dotyczące tej osoby, które dostarczyła ona Spółce, przetwarzane na podstawie zgody tej osoby lub w celu zawarcia lub wykonania umowy z nią zawartej, w systemach informatycznych Spółki.
11.11. Sprzeciw w szczególnej sytuacji. Jeżeli osoba zgłosi umotywowany jej szczególną sytuacją sprzeciw względem przetwarzania jej danych, a dane przetwarzane są przez Spółkę w oparciu o uzasadniony interes Spółki lub o powierzone Spółce zadanie w interesie publicznym, Spółka uwzględni sprzeciw, o ile nie zachodzą po stronie Spółki ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby zgłaszającej sprzeciw, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
11.12. Sprzeciw przy badaniach naukowych, historycznych lub celach statystycznych. Jeżeli Spółka prowadzi badania naukowe, historyczne lub przetwarza dane w celach statystycznych, osoba może wnieść umotywowany jej szczególną sytuacją sprzeciw względem takiego przetwarzania. Spółka uwzględni taki sprzeciw, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.
11.13. Sprzeciw względem marketingu bezpośredniego. Jeżeli osoba zgłosi sprzeciw względem przetwarzania jej danych przez Spółkę na potrzeby marketingu bezpośredniego (w tym ewentualnie profilowania), Spółka uwzględni sprzeciw i zaprzestanie takiego przetwarzania.
11.14. Prawo do ludzkiej interwencji przy automatycznym przetwarzaniu. Jeżeli Spółka przetwarza dane w sposób automatyczny, w tym w szczególności profiluje osoby, i w konsekwencji podejmuje względem osoby decyzje wywołujące skutki prawne lub inaczej istotnie wpływające na osobę, Spółka zapewnia możliwość odwołania się do interwencji i decyzji człowieka po stronie Spółki, chyba że taka automatyczna decyzja
(i) jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między odwołującą się osobą a Spółką; lub
(ii) jest wprost dozwolona przepisami prawa; lub (iii) opiera się o wyraźną zgodę odwołującej osoby.

12. MINIMALIZACJA
Spółka dba o minimalizację przetwarzania danych pod kątem:
(i) adekwatności danych do celów (ilości danych i zakresu przetwarzania),
(ii) dostępu do danych,
(iii) czasu przechowywania danych.
12.1. Minimalizacja zakresu
Spółka zweryfikowała zakres pozyskiwanych danych, zakres ich przetwarzania i ilość przetwarzanych danych
pod kątem adekwatności do celów przetwarzania w ramach wdrożenia RODO. Spółka dokonuje okresowego
przeglądu ilości przetwarzanych danych i zakresu ich przetwarzania nie rzadziej niż raz na rok. Spółka przeprowadza weryfikację zmian co do ilości i zakresu przetwarzania danych w ramach procedur zarządzania zmianą (privacy by design).
12.2. Minimalizacja dostępu
Spółka stosuje ograniczenia dostępu do danych osobowych: prawne (zobowiązania do poufności, zakresy upoważnień), fizyczne (strefy dostępu, zamykanie pomieszczeń) i logiczne (ograniczenia uprawnień do systemów przetwarzających dane osobowe i zasobów sieciowych, w których rezydują dane osobowe). Spółka stosuje kontrolę dostępu fizycznego. Spółka dokonuje aktualizacji uprawnień dostępowych przy zmianach w składzie personelu i zmianach ról osób, oraz zmianach podmiotów przetwarzających. Spółka dokonuje okresowego przeglądu ustanowionych użytkowników systemów i aktualizuje ich nie rzadziej niż raz na rok.
Szczegółowe zasady kontroli dostępu fizycznego i logicznego zawarte są w procedurach bezpieczeństwa fizycznego i bezpieczeństwa informacji Spółki.

 

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH – ELT POLAND Sp z .o.o.
Data: 24.05.2018 11
12.3. Minimalizacja czasu
Spółka wdraża mechanizmy kontroli cyklu życia danych osobowych w Spółce, w tym weryfikacji dalszej przydatności danych względem terminów i punktów kontrolnych wskazanych w Rejestrze. Dane, których zakres przydatności ulega ograniczeniu wraz z upływem czasu są usuwane z systemów produkcyjnych Spółki, jak też z akt podręcznych i głównych. Dane takie mogą być archiwizowane oraz znajdować się na kopiach zapasowych systemów i informacji przetwarzanych przez Spółkę. Procedury archiwizacji i korzystania z archiwów, tworzenia i wykorzystania kopii zapasowych uwzględniają wymagania kontroli nad cyklem życia danych, a w tym wymogi usuwania danych.

13. BEZPIECZEŃSTWO
Spółka zapewnia stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw i wolności osób fizycznych wskutek przetwarzania danych osobowych przez Spółkę.
13.1. Analizy ryzyka i adekwatności środków bezpieczeństwa Spółka przeprowadza i dokumentuje analizy adekwatności środków bezpieczeństwa danych osobowych.
W tym celu:
(1) Spółka zapewnia odpowiedni stan wiedzy o bezpieczeństwie informacji, cyberbezpieczeństwie i ciągłości działania − wewnętrznie lub ze wsparciem podmiotów wyspecjalizowanych.
(2) Spółka kategoryzuje dane oraz czynności przetwarzania pod kątem ryzyka, które przedstawiają.
(3) Spółka przeprowadza analizy ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych dla czynności przetwarzania danych lub ich kategorii. Spółka analizuje możliwe sytuacje i scenariusze naruszenia ochrony danych osobowych uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania, ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia.
(4) Spółka ustala możliwe do zastosowania organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa i ocenia koszt ich wdrażania. W tym Spółka ustala przydatność i stosuje takie środki i podejście jak:
(i) pseudonimizacja,
(ii) szyfrowanie danych osobowych,
(iii) inne środki cyberbezpieczeństwa składające się na zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania,
(iv) środki zapewnienia ciągłości działania i zapobiegania skutkom katastrof, czyli zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego.
13.2. Oceny skutków dla ochrony danych
Spółka dokonuje oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych tam, gdzie zgodnie z analizą ryzyka ryzyko naruszenia praw i wolności osób jest wysokie. Spółka stosuje metodykę oceny skutków przyjętą w Spółce.
13.3. Środki bezpieczeństwa
Spółka stosuje środki bezpieczeństwa ustalone w ramach analiz ryzyka i adekwatności środków bezpieczeństwa oraz ocen skutków dla ochrony danych. Środki bezpieczeństwa danych osobowych stanowią element środków bezpieczeństwa informacji i zapewnienia cyberbezpieczeństwa w Spółce i są bliżej opisane w procedurach przyjętych przez Spółkę dla tych obszarów.
13.4. Zgłaszanie naruszeń

 

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH – ELT POLAND Sp z .o.o.
Data: 24.05.2018 12
Spółka stosuje procedury pozwalające na identyfikację, ocenę i zgłoszenie zidentyfikowanego naruszenia ochrony danych Urzędowi Ochrony Danych w terminie 72 godzin od ustalenia naruszenia.

14. PRZETWARZAJĄCY
Spółka posiada zasady doboru i weryfikacji przetwarzających dane na rzecz Spółki opracowane w celu zapewnienia, aby przetwarzający dawali wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych dla zapewnienia bezpieczeństwa, realizacji praw jednostki i innych obowiązków ochrony danych spoczywających na Spółce. Spółka rozlicza przetwarzających z wykorzystania pod przetwarzających, jak też z innych wymagań wynikających z Zasad powierzenia danych osobowych.

15. EKSPORT DANYCH
Spółka rejestruje w Rejestrze przypadki eksportu danych, czyli przekazywania danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG w 2017 r. = Unia Europejska, Islandia, Lichtenstein i Norwegia).
Aby uniknąć sytuacji nieautoryzowanego eksportu danych w szczególności w związku z wykorzystaniem publicznie dostępnych usług chmurowych (shadow IT), Spółka okresowo weryfikuje zachowania użytkowników oraz w miarę możliwości udostępnia zgodne z prawem ochrony danych rozwiązania równoważne.

16. PROJEKTOWANIE PRYWATNOŚCI
Spółka zarządza zmianą mającą wpływ na prywatność w taki sposób, aby umożliwić zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa danych osobowych oraz minimalizacji ich przetwarzania. W tym celu zasady prowadzenia projektów i inwestycji przez Spółkę odwołują się do zasad bezpieczeństwa danych osobowych i minimalizacji, wymagając oceny wpływu na prywatność i ochronę danych, uwzględnienia i zaprojektowana bezpieczeństwa i minimalizacji przetwarzania danych od początku projektu lub inwestycji.

17. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
17.1 Spółka w ramach prowadzonej działalności handlowej na terenie Polski upoważnia swoich pracowników do przetwarzania danych osobowych w imieniu i na rzecz Spółki - Wzór upoważnienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Polityki.
17.2 Polityka wchodzi w życie w dniu 25 maja 2018 roku .
17.3 Wszelkie zmiany w zakresie Polityki ochrony danych w Spółce będą realizowane wg zaistniałej sytuacji prawnej i/lub uzasadnionych potrzeb Spółki. Zmiany będą wprowadzana w formie pisemnej – jako jednolity tekst Polityki oraz publikowane w odpowiedni sposób dla zachowania bezpieczeństwa wszystkich osób w procesie gromadzenia i przetwarzania danych osobowych przez Spółkę.

 

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH w Spółce ELT Poland została zatwierdzona przez Zarząd Spółki w dniu 24.05.2018 roku.
POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH – ELT POLAND Sp z .o.o.
Data: 24.05.2018 13
Załącznik nr 1 do Polityki Ochrony Danych Osobowych w Spółce Elt Poland Sp z o.o. –
Wzór Rejestru Czynności Przetwarzania Danych
POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH – ELT POLAND Sp z .o.o.
Data: 24.05.2018 14

 

polytika

Załącznik numer 2 do Polityki Ochrony Danych Osobowych w Spółce Elt Poland –
Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych
Piaseczno, dn. 24.05.2018 r.
UPOWAŻNIENIE
DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO, Firma ELT Poland Sp. z o.o. z siedzibą w 05-500 Piaseczno, Ul. Okulickiego 7/9 , wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000412255, NIP: 9512354510, REGON 146020280 (zwaną dalej jako Spółka), nadaje upoważnienie Pani/Panu (pracownik Spółki):
…………………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko)
………………………………………………..
(stanowisko)
do przetwarzania danych osobowych w zakresie pełnionych obowiązków służbowych na zajmowanym stanowisku, tj. uzyskuje Pani/Pan upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w zakresie prowadzonych spotkań i kontaktów z nauczycielami/ innymi osobami w szkołach i innych placówkach będących klientami lub potencjalnymi klientami Spółki, w ramach prowadzonych działań sprzedażowych i promocyjnych, zgodnych z funkcjonalnymi obowiązkami pracownika w Spółce (poziom sprzedaż i obsługa klienta).
Upoważnienie niniejsze obejmuje uprawnienie do przetwarzania danych osób wg danych przekazanych przez te osoby w ramach prowadzonych działań sprzedażowych i serwisowych dla klientów i potencjalnych klientów Spółki.
Jednocześnie zobowiązuję Panią/Pana do przetwarzania danych osobowych, zgodnie z udzielonym upoważnieniem oraz z przepisami RODO, ustawy o ochronie danych osobowych, Kodeksu pracy, a także z Polityką ochrony danych osobowych Pracodawcy.
Jednocześnie upoważniam Panią/Pana do tworzenia/posiadania dla potrzeb wykonywanej pracy zestawień, ewidencji oraz rejestrów z danymi osobowymi, z zachowaniem pełnej ich ochrony przy zastosowaniu środków technicznych i organizacyjnych wdrożonych w Polityce ochrony danych osobowych w Spółce ELT Poland oraz w pozostałych zarządzeniach i instrukcjach szczególnych w zakresie przetwarzania i bezpieczeństwa danych w Spółce ELT Poland.
Upoważnienie obowiązuje od 25.05.2018 roku przez cały okres obowiązywania umowy (umów) o pracę pomiędzy Spółką a pracownikiem Spółki. Upoważnienie może być cofnięte lub zawieszone w każdym czasie przez Spółkę
…………………………………………………
podpis osoby uprawnionej do nadania
upoważnienia
Data wygaśnięcia* ……..………..
Odwołano, dnia …………………